Mae’r asiantiaid ymroddedig yn ein canolfan gyswllt yn y gogledd yn gweithredu systemau proffesiynol a dwyieithog wedi’u teilwra ym maes gwasanaeth i gwsmeriaid ar ran sefydliadau ledled Cymru a’r DU.

 

Mae canolfan gyswllt ddwyieithog PTI Cymru yng nghanol tref Penrhyndeudraeth yn y gogledd. Gan ein bod mewn cymuned Gymraeg ei hiaith mae pob un o asiantiaid ein canolfan gyswllt yn gallu ateb galwadau’n rhugl yn Gymraeg ac yn Saesneg gan ehangu rhychwant y gwasanaethau y gallwn eu cynnig i’n cleientiaid.

Mae pob un o’n hasiantiaid yn cael hyfforddiant yn rheolaidd ynghylch sut i ddarparu gwasanaeth i gwsmeriaid ac ymdrin â galwadau, er mwyn sicrhau eu bod yn darparu’r gwasanaeth gorau posibl ar ran ein cleientiaid. Rydym hefyd yn cydweithio â’n cleientiaid i sicrhau bod gan ein hasiantiaid y wybodaeth a’r sgiliau i weithredu eu systemau penodol nhw ar gyfer rhoi gwasanaeth i gwsmeriaid.

 

Mae gwasanaethau ein canolfan gyswllt yn cynnwys y canlynol ymhlith eraill:

  • Ateb galwadau’n ymwneud â gwasanaeth i gwsmeriaid – gall ein hasiantiaid proffesiynol dwyieithog ateb ymholiadau ynghylch eich gwasanaeth gan y cyhoedd rhwng 7am ac 8pm bob dydd. Rydym yn cydweithio’n agos â’n cleientiaid i sicrhau bod gan ein hasiantiaid ddealltwriaeth lawn o’ch gwasanaeth a’r systemau y byddwn yn eu defnyddio. Cymerwch olwg ar y swyddogaethau ymdrin â galwadau cwsmeriaid yr ydym yn eu cyflawni ar hyn o bryd ar ran cleientiaid, sy’n cynnwys Ymholiadau Rheilffyrdd Cenedlaethol a fyngherdynteithio.
  • Ymdrin ag ymholiadau ynghylch eiddo coll – rydym yn ymdrin ag ymholiadau ynghylch eiddo coll, dros y ffôn a thrwy ffurflen sydd ar y we, ar ran Gwasanaethau Rheilffyrdd Trafnidiaeth Cymru. Gallai tîm ein canolfan gyswllt ddarparu gwasanaeth tebyg ar eich rhan chi.
  • Ymdrin â chwynion – mae gan ein hasiantiaid ddealltwriaeth drylwyr o’r prosesau cwyno sydd ar waith ar gyfer ein cleientiaid presennol, sy’n cynnwys Traveline Cymru a TrawsCymru. Ymdrinnir â phob cwyn yn effeithiol yn unol â gweithdrefnau penodol pob cleient ar gyfer ymdrin â chwynion.
  • Ymateb ar gyfryngau cymdeithasol – rydym yn gweithredu systemau arbenigol ar gyfer ymateb ar gyfryngau cymdeithasol, gan ymgysylltu â chwsmeriaid ac ymateb iddynt ar ran cleientiaid drwy eu llwyfannau nhw ar gyfryngau cymdeithasol. Mae pob un o’n hasiantiaid yn cael hyfforddiant ynghylch cyfathrebu ar gyfryngau cymdeithasol ac yn ymdrin yn broffesiynol ac yn gywir â phob gohebiaeth.
  • Ymdrin ag ymholiadau ynghylch archebu – rydym yn gweithredu system archebu ar gyfer Bwcabus, y gwasanaeth cludiant cymunedol, gan gymryd ymholiadau ynghylch archebu dros y ffôn a’u cofnodi ar system reoli Bwcabus. Mae gennym gapasiti i weithredu systemau dwyieithog tebyg ar gyfer ymdrin ag ymholiadau ynghylch archebu ar ran sefydliadau eraill yn y diwydiant trafnidiaeth gyhoeddus a thu hwnt.

Yn dilyn ehangu ein gwasanaethau a nifer ein cleientiaid yn ddiweddar, mae swyddfa wedi’i hadnewyddu gyferbyn â’n safle presennol ym Mhenrhyndeudraeth. Bydd y swyddfa honno’n ein galluogi i barhau i ddatblygu’r gwasanaethau a gynigir gennym a dechrau ar brosiectau newydd cyffrous gyda chleientiaid o bob maint a chapasiti, sy’n awyddus i lenwi bwlch yn yr arlwy y mae eu busnes yn ei gynnig ar hyn o bryd.

 

Gallwch gysylltu â ni yma os hoffech wybod mwy am y gwasanaethau ‘canolfan gyswllt’ a gynigir gennym, a’r modd y gall y gwasanaethau hynny gyd-fynd â’ch dull chi o ddarparu gwasanaethau.

Rydym hefyd yn cynnig cymorth marchnata ar-lein a thrwy ddulliau eraill, a gallwn deilwra’r gwasanaethau a gynigir gennym fel eu bod yn gweddu i anghenion unigol ein cleientiaid. Ewch i’n tudalen gwasanaethau wedi’u teilwra i weld beth y gallwn ei wneud i chi.

share